CHỐT SỐ Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Số siêu may mắn ngày :16-04-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Bao Lô Kết quả Theo
16-04-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
31-03-20Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 59
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
368
30-03-20TT Huế: 16,
Phú Yên: 75
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
353
29-03-20Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 72
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
371
28-03-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 66,
Đắc Nông: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
351
27-03-20Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 41
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
327
26-03-20Bình Định: 24,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 79
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
364
25-03-20Đà Nẵng: 94,
Khánh Hòa: 12
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
358
24-03-20Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 38
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
363
23-03-20TT Huế: 07,
Phú Yên: 02
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
336
22-03-20Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 32
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
345
21-03-20Đà Nẵng: 91,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
352
20-03-20Gia Lai: 41,
Ninh Thuận: 14
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
335
19-03-20Bình Định: 81,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 33
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
341
18-03-20Đà Nẵng: 77,
Khánh Hòa: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
348
17-03-20Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 68
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
350
16-03-20TT Huế: 95,
Phú Yên: 62
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
341
15-03-20Kon Tum: 99,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
348
14-03-20Đà Nẵng: 78,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 84
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
341
13-03-20Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 47
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
367
12-03-20Bình Định: 64,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 08
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
368
11-03-20Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 27
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
310
10-03-20Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 80
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
367
09-03-20TT Huế: 09,
Phú Yên: 81
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
332
08-03-20Kon Tum: 99,
Khánh Hòa: 47
Trúng Khánh Hòa340
07-03-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 08,
Đắc Nông: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
312
06-03-20Gia Lai: 42,
Ninh Thuận: 38
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
352
05-03-20Bình Định: 38,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 94
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
342
04-03-20Đà Nẵng: 68,
Khánh Hòa: 28
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
334
03-03-20Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 31
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
346
02-03-20TT Huế: 71,
Phú Yên: 12
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
354
01-03-20Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 27
Trúng Kon Tum339