CHỐT SỐ Cặp Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 400.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :28-05-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
28-05-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
27-05-20Đà Nẵng: 696,890,
Khánh Hòa: 705,484
Trúng 705 Khánh Hòa287
26-05-20Đắc Lắc: 222,006,
Quảng Nam: 269,246
Trúng 222 Đắc Lắc,
Trúng 269 Quảng Nam
654
25-05-20TT Huế: 272,627,
Phú Yên: 193,249
Trúng 272 TT Huế712
24-05-20Kon Tum: 901,558,
Khánh Hòa: 679,558
Trúng 901 Kon Tum301
23-05-20Đà Nẵng: 189,237,
Quảng Ngãi: 361,986,
Đắc Nông: 846,691
Trúng 189 Đà Nẵng,
Trúng 361 Quảng Ngãi,
Trúng 846 Đắc Nông
583
22-05-20Gia Lai: 574,664,
Ninh Thuận: 534,978
Trúng 574 Gia Lai354
21-05-20Bình Định: 219,559,
Quảng Trị: 050,675,
Quảng Bình: 620,935
Trúng 219 Bình Định,
Trúng 050 Quảng Trị
651
20-05-20Đà Nẵng: 247,658,
Khánh Hòa: 302,807
Trúng 247 Đà Nẵng637
19-05-20Đắc Lắc: 733,437,
Quảng Nam: 558,927
Trúng 733 Đắc Lắc,
Trúng 558 Quảng Nam
523
18-05-20TT Huế: 261,405,
Phú Yên: 637,519
Trúng 261 TT Huế,
Trúng 637 Phú Yên
900
17-05-20Kon Tum: 759,938,
Khánh Hòa: 756,669
Trúng 759 Kon Tum727
16-05-20Đà Nẵng: 733,255,
Quảng Ngãi: 600,275,
Đắc Nông: 234,282
Trúng 600 Quảng Ngãi316
15-05-20Gia Lai: 513,287,
Ninh Thuận: 753,640
Trúng 513 Gia Lai,
Trúng 753 Ninh Thuận
857
14-05-20Bình Định: 253,583,
Quảng Trị: 241,534,
Quảng Bình: 573,421
Trúng 253 Bình Định,
Trúng 241 Quảng Trị,
Trúng 573 Quảng Bình
712
13-05-20Đà Nẵng: 652,936,
Khánh Hòa: 093,815
Trúng 652 Đà Nẵng,
Trúng 093 Khánh Hòa
750
12-05-20Đắc Lắc: 418,444,
Quảng Nam: 364,682
Trúng 364 Quảng Nam598
11-05-20TT Huế: 192,755,
Phú Yên: 798,587
Trúng 192 TT Huế,
Trúng 798 Phú Yên
597
10-05-20Kon Tum: 588,317,
Khánh Hòa: 507,153
Trúng 588 Kon Tum,
Trúng 507 Khánh Hòa
467
09-05-20Đà Nẵng: 923,503,
Quảng Ngãi: 320,763,
Đắc Nông: 293,413
Trúng 923 Đà Nẵng,
Trúng 320 Quảng Ngãi,
Trúng 293 Đắc Nông
719
08-05-20Gia Lai: 110,153,
Ninh Thuận: 494,713
Trúng 110 Gia Lai,
Trúng 494 Ninh Thuận
728
07-05-20Bình Định: 436,853,
Quảng Trị: 407,805,
Quảng Bình: 470,022
Trúng 436 Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng 470 Quảng Bình
622
06-05-20Đà Nẵng: 928,656,
Khánh Hòa: 099,329
Trúng 928 Đà Nẵng,
Trúng 099 Khánh Hòa
760
05-05-20Đắc Lắc: 181,310,
Quảng Nam: 803,009
Trúng 181 Đắc Lắc,
Trúng 803 Quảng Nam
629
04-05-20TT Huế: 877,578,
Phú Yên: 968,797
Trượt551
03-05-20Kon Tum: 411,756,
Khánh Hòa: 683,299
Trúng 411 Kon Tum,
Trúng 683 Khánh Hòa
663
02-05-20Đà Nẵng: 788,999,
Quảng Ngãi: 557,966,
Đắc Nông: 304,214
Trúng 557 Quảng Ngãi,
Trúng 304 Đắc Nông
526
01-05-20Gia Lai: 830,807,
Ninh Thuận: 693,646
Trúng 830 Gia Lai433
30-04-20Bình Định: 717,231,
Quảng Trị: 242,250,
Quảng Bình: 749,835
Trúng 717 Bình Định,
Trúng 242 Quảng Trị,
Trúng 749 Quảng Bình
521
29-04-20Đà Nẵng: 125,111,
Khánh Hòa: 785,368
Trúng 125 Đà Nẵng,
Trúng 785 Khánh Hòa
665
28-04-20Đắc Lắc: 026,269,
Quảng Nam: 535,435
Trúng 026 Đắc Lắc328
27-04-20TT Huế: 307,726,
Phú Yên: 188,946
Trúng 307 TT Huế,
Trúng 188 Phú Yên
488