CHỐT SỐ Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

Mua Ngay Số đẹp ngày :16-04-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Đề Kết quả Theo
16-04-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
31-03-20Đắc Lắc: 43,
Quảng Nam: 53
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
250
30-03-20TT Huế: 55,
Phú Yên: 90
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
217
29-03-20Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 72
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
293
28-03-20Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 26,
Đắc Nông: 11
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
271
27-03-20Gia Lai: 15,
Ninh Thuận: 87
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
253
26-03-20Bình Định: 54,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 14
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
266
25-03-20Đà Nẵng: 91,
Khánh Hòa: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
230
24-03-20Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 45
Trúng Quảng Nam201
23-03-20TT Huế: 07,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
249
22-03-20Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 48
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
278
21-03-20Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 11,
Đắc Nông: 32
Trúng Đắc Nông238
20-03-20Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 24
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
266
19-03-20Bình Định: 77,
Quảng Trị: 34,
Quảng Bình: 34
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
272
18-03-20Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
240
17-03-20Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 23
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
259
16-03-20TT Huế: 55,
Phú Yên: 00
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
228
15-03-20Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 30
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
235
14-03-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
237
13-03-20Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 88
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
251
12-03-20Bình Định: 04,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 77
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
244
11-03-20Đà Nẵng: 93,
Khánh Hòa: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
238
10-03-20Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 79
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
254
09-03-20TT Huế: 61,
Phú Yên: 24
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
287
08-03-20Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 10
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
240
07-03-20Đà Nẵng: 71,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
234
06-03-20Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 95
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
275
05-03-20Bình Định: 35,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 57
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
226
04-03-20Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 28
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
290
03-03-20Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 31
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
271
02-03-20TT Huế: 83,
Phú Yên: 43
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
233
01-03-20Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 95
Trúng Khánh Hòa235