CHỐT SỐ Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :28-05-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
28-05-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
27-05-20Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 05
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
238
26-05-20Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 69
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
256
25-05-20TT Huế: 83,
Phú Yên: 90
Trúng Phú Yên263
24-05-20Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 22
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
250
23-05-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 16,
Đắc Nông: 46
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
250
22-05-20Gia Lai: 74,
Ninh Thuận: 77
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
250
21-05-20Bình Định: 43,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 19
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
266
20-05-20Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
243
19-05-20Đắc Lắc: 33,
Quảng Nam: 58
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
272
18-05-20TT Huế: 61,
Phú Yên: 37
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
244
17-05-20Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 71
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
259
16-05-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 48
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
244
15-05-20Gia Lai: 13,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
242
14-05-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 73
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
238
13-05-20Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
248
12-05-20Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 64
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
234
11-05-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 98
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
236
10-05-20Kon Tum: 88,
Khánh Hòa: 07
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
259
09-05-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 93
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
258
08-05-20Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 94
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
237
07-05-20Bình Định: 36,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 70
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
246
06-05-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
266
05-05-20Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 03
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
215
04-05-20TT Huế: 68,
Phú Yên: 13
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
230
03-05-20Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 72
Trúng Kon Tum286
02-05-20Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
257
01-05-20Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 38
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
251
30-04-20Bình Định: 17,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
245
29-04-20Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
236
28-04-20Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 15
Trúng Đắc Lắc203
27-04-20TT Huế: 07,
Phú Yên: 88
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
215