CHỐT SỐ Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp: 300000 VNĐ

Nhận Số Víp Ăn 100% ngày :30-07-21


Nạp hoàn tất, vui lòng tải lại trang để nhận sốNgày chốt Đề Kết quả Theo
30-07-21 Gia Lai
Ninh Thuận
26-07-21TT Huế: 13,
Phú Yên: 30
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
261
25-07-21Kon Tum: 06,
Khánh Hòa: 90
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
286
24-07-21Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 13
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
236
23-07-21Gia Lai: 46,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
240
22-07-21Bình Định: 53,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
266
21-07-21Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 28
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
260
20-07-21Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 52
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
258
19-07-21TT Huế: 60,
Phú Yên: 19
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
284
18-07-21Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 74
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
238
17-07-21Đà Nẵng: 83,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
251
16-07-21Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 85
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
256
15-07-21Bình Định: 37,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 27
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
277
14-07-21Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 67
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
245
13-07-21Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 54
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
242
12-07-21TT Huế: 12,
Phú Yên: 56
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
227
11-07-21Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 19
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
248
10-07-21Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
262
09-07-21Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 23
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
234
08-07-21Bình Định: 05,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 67
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
241
07-07-21Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 64
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
256
06-07-21Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 30
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
266
05-07-21TT Huế: 79,
Phú Yên: 99
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
248
04-07-21Kon Tum: 59,
Khánh Hòa: 38
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
281
03-07-21Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 47,
Đắc Nông: 65
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
255
02-07-21Gia Lai: 59,
Ninh Thuận: 96
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
249
01-07-21Bình Định: 76,
Quảng Trị: 24,
Quảng Bình: 02
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
269
30-06-21Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
215
29-06-21Đắc Lắc: 82,
Quảng Nam: 66
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
220