CHỐT SỐ Giải Tám Miền Trung Víp: 500.000 VNĐ

Không win hoàn tiền ngày :28-05-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Giải Tám Kết quả Theo
28-05-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
27-05-20Đà Nẵng: 88,
Khánh Hòa: 79
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
256
26-05-20Đắc Lắc: 21,
Quảng Nam: 97
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
222
25-05-20TT Huế: 13,
Phú Yên: 46
Trúng Phú Yên255
24-05-20Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 23
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
265
23-05-20Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 14
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
232
22-05-20Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 11
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
241
21-05-20Bình Định: 40,
Quảng Trị: 32,
Quảng Bình: 56
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
251
20-05-20Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 99
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
230
19-05-20Đắc Lắc: 95,
Quảng Nam: 12
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
216
18-05-20TT Huế: 38,
Phú Yên: 44
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
238
17-05-20Kon Tum: 12,
Khánh Hòa: 35
Trúng Kon Tum276
16-05-20Đà Nẵng: 98,
Quảng Ngãi: 07,
Đắc Nông: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
244
15-05-20Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 56
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
287
14-05-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 49,
Quảng Bình: 51
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
246
13-05-20Đà Nẵng: 50,
Khánh Hòa: 30
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
248
12-05-20Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 92
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
210
11-05-20TT Huế: 75,
Phú Yên: 65
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
272
10-05-20Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 50
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
208
09-05-20Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 31
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Đắc Nông
247
08-05-20Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 98
Trúng Ninh Thuận263
07-05-20Bình Định: 60,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 55
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
253
06-05-20Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 63
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
252
05-05-20Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 42
Trúng Đắc Lắc244
04-05-20TT Huế: 17,
Phú Yên: 63
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
228
03-05-20Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 18
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
247
02-05-20Đà Nẵng: 05,
Quảng Ngãi: 68,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
263
01-05-20Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 16
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
230
30-04-20Bình Định: 34,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 01
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
252
29-04-20Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 38
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
270
28-04-20Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 35
Trúng Quảng Nam240
27-04-20TT Huế: 28,
Phú Yên: 10
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
250