CHỐT SỐ Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Chuyên gia dự đoán xổ số ngày :16-04-20NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
16-04-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
31-03-20Đắc Lắc: 743,
Quảng Nam: 553
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
459
30-03-20TT Huế: 455,
Phú Yên: 990
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
750
29-03-20Kon Tum: 597,
Khánh Hòa: 372
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
726
28-03-20Đà Nẵng: 228,
Quảng Ngãi: 926,
Đắc Nông: 811
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
585
27-03-20Gia Lai: 615,
Ninh Thuận: 587
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
779
26-03-20Bình Định: 054,
Quảng Trị: 895,
Quảng Bình: 414
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
539
25-03-20Đà Nẵng: 791,
Khánh Hòa: 065
Trúng Đà Nẵng420
24-03-20Đắc Lắc: 721,
Quảng Nam: 845
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
624
23-03-20TT Huế: 007,
Phú Yên: 688
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
539
22-03-20Kon Tum: 978,
Khánh Hòa: 248
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
527
21-03-20Đà Nẵng: 691,
Quảng Ngãi: 273,
Đắc Nông: 232
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
553
20-03-20Gia Lai: 252,
Ninh Thuận: 424
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
434
19-03-20Bình Định: 277,
Quảng Trị: 334,
Quảng Bình: 134
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
492
18-03-20Đà Nẵng: 240,
Khánh Hòa: 676
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
738
17-03-20Đắc Lắc: 118,
Quảng Nam: 557
Trúng Đắc Lắc556
16-03-20TT Huế: 355,
Phú Yên: 200
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
280
15-03-20Kon Tum: 447,
Khánh Hòa: 730
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
826
14-03-20Đà Nẵng: 523,
Quảng Ngãi: 547,
Đắc Nông: 236
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
461
13-03-20Gia Lai: 637,
Ninh Thuận: 557
Trúng Gia Lai704
12-03-20Bình Định: 004,
Quảng Trị: 925,
Quảng Bình: 477
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
674
11-03-20Đà Nẵng: 267,
Khánh Hòa: 785
Trúng Khánh Hòa465
10-03-20Đắc Lắc: 381,
Quảng Nam: 879
Trúng Quảng Nam817
09-03-20TT Huế: 361,
Phú Yên: 724
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
649
08-03-20Kon Tum: 615,
Khánh Hòa: 810
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
475
07-03-20Đà Nẵng: 271,
Quảng Ngãi: 245,
Đắc Nông: 314
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
443
06-03-20Gia Lai: 161,
Ninh Thuận: 295
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
327
05-03-20Bình Định: 935,
Quảng Trị: 231,
Quảng Bình: 057
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
351
04-03-20Đà Nẵng: 035,
Khánh Hòa: 728
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
218
03-03-20Đắc Lắc: 262,
Quảng Nam: 831
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
656
02-03-20TT Huế: 783,
Phú Yên: 743
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
176
01-03-20Kon Tum: 400,
Khánh Hòa: 095
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
870