CHỐT SỐ Xíu Chủ Miền Trung Siêu Víp: 500.000 VNĐ

Soi số đẹp nhất ngày :28-05-20
Sau khi nạp đủ tiền, tải lại trang để nhận sốNgày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
28-05-20 Bình Định
Quảng Trị
Quảng Bình
27-05-20Đà Nẵng: 134,
Khánh Hòa: 705
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
627
26-05-20Đắc Lắc: 222,
Quảng Nam: 269
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
529
25-05-20TT Huế: 272,
Phú Yên: 590
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
769
24-05-20Kon Tum: 901,
Khánh Hòa: 722
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
476
23-05-20Đà Nẵng: 189,
Quảng Ngãi: 361,
Đắc Nông: 846
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
432
22-05-20Gia Lai: 574,
Ninh Thuận: 715
Trúng Gia Lai709
21-05-20Bình Định: 219,
Quảng Trị: 174,
Quảng Bình: 719
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
450
20-05-20Đà Nẵng: 247,
Khánh Hòa: 831
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
632
19-05-20Đắc Lắc: 733,
Quảng Nam: 558
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
799
18-05-20TT Huế: 777,
Phú Yên: 637
Trúng Phú Yên366
17-05-20Kon Tum: 759,
Khánh Hòa: 671
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
391
16-05-20Đà Nẵng: 214,
Quảng Ngãi: 600,
Đắc Nông: 948
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
587
15-05-20Gia Lai: 642,
Ninh Thuận: 753
Trúng Ninh Thuận763
14-05-20Bình Định: 253,
Quảng Trị: 241,
Quảng Bình: 573
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
607
13-05-20Đà Nẵng: 652,
Khánh Hòa: 093
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
531
12-05-20Đắc Lắc: 683,
Quảng Nam: 364
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
461
11-05-20TT Huế: 192,
Phú Yên: 798
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
641
10-05-20Kon Tum: 588,
Khánh Hòa: 507
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
342
09-05-20Đà Nẵng: 923,
Quảng Ngãi: 320,
Đắc Nông: 293
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
356
08-05-20Gia Lai: 110,
Ninh Thuận: 494
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
568
07-05-20Bình Định: 436,
Quảng Trị: 407,
Quảng Bình: 470
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
497
06-05-20Đà Nẵng: 928,
Khánh Hòa: 099
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
446
05-05-20Đắc Lắc: 181,
Quảng Nam: 803
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
798
04-05-20TT Huế: 668,
Phú Yên: 213
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
413
03-05-20Kon Tum: 411,
Khánh Hòa: 683
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
321
02-05-20Đà Nẵng: 884,
Quảng Ngãi: 557,
Đắc Nông: 304
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
613
01-05-20Gia Lai: 830,
Ninh Thuận: 238
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
216
30-04-20Bình Định: 717,
Quảng Trị: 242,
Quảng Bình: 749
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
644
29-04-20Đà Nẵng: 125,
Khánh Hòa: 785
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
323
28-04-20Đắc Lắc: 026,
Quảng Nam: 728
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
519
27-04-20TT Huế: 307,
Phú Yên: 188
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
709